MENU

Village Club Camping

ANNULERINGS GARANTIE / ONDERBREKING VAN UW VERBLIJF

Voorwaarden geldig voor het seizoen 2023

De annuleringsgarantie wordt van kracht na ontvangst van de reserveringsbevestiging. Deze garantie eindigt op de laatste dag van de reservering of op de dag van vertrek.

Het bedrag van de annuleringsgarantie bedraagt 4% van het totale bedrag van de reservering. Onder voorbehoud van naleving van de contractuele verplichtingen, maakt deze garantie de terugbetaling mogelijk van de voor uw verblijf betaalde bedragen, met uitzondering van de reserveringskosten en de annuleringsgarantie, die altijd door de camping worden ingehouden. Zij is van toepassing in het kader van bepaalde onvoorziene situaties van de deelnemer of zijn/haar personen ten laste (zie onderstaande beschrijving) en is beperkt tot eenmaal per verblijf. Het is niet verplicht. Het wordt aangeboden op hetzelfde moment als de reservering en alleen op dat moment. De gevallen waarin de garantie wordt geactiveerd zijn hieronder opgesomd (andere redenen worden niet aanvaard):

  • In geval van plotselinge ernstige ziekte, lichamelijk letsel, overlijden: van uzelf, uw wettelijke of feitelijke echtgenoot, uw bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, uw voogd, uw broers en zussen, schoonouders, schoonzonen, schoondochters. Onder ernstige ziekte of ernstig lichamelijk letsel wordt verstaan elke tijdelijke of permanente aantasting van uw lichamelijke integriteit die medisch is vastgesteld en die leidt tot het staken van beroeps- of andere activiteiten.

  • Zwangerschapsgerelateerde complicaties gecertificeerd door een arts.

  • Scheiding (echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap) met een officieel bewijs.

  • Ernstige schade die uw aanwezigheid vereist als gevolg van diefstal, brand, waterschade of natuurrampen en die uw hoofdverblijf, bedrijfspand of voertuig voor meer dan 50% vernietigt (certificaat van uw verzekeraar te verstrekken).

  • Economisch ontslag van u of uw echtgeno(o)t(e), tenzij een procedure is gestart vóór de boeking van het verblijf.

  • Het verkrijgen van een baan of een beroepsoverplaatsing door u of uw echtgenoot en de aanvang daarvan tijdens de verblijfsperiode.

  • Annulering of wijziging van betaald verlof.

Covid-19

Kosteloze annulering en terugbetaling tot de dag van aankomst in de volgende gevallen:

  • de cliënt Covid-positief is bij aanvang van het verblijf.

  • De camping is gesloten om redenen die verband houden met Covid-19.

  • de cliënt niet kan reizen wegens insluitingsmaatregelen, grenssluitingen en/of quarantainemaatregelen bij terugkeer van vakantie.

Al deze redenen voor annulering moeten ons per e-mail worden meegedeeld op contact@les-sablons.com zodra ze zich voordoen, maar niet later dan 48 uur na het ongeval of evenement. Alle documenten die nodig zijn om de feiten vast te stellen (deskundigenverslag, contract, politierapport, dagvaarding, medische verklaring of overlijdensakte, enz.
Buiten deze gevallen, of als wij uw verzoek na de periode van 48 uur ontvangen (de datum van de e-mail geldt als bewijs), vindt geen terugbetaling plaats.

In geval van annulering vindt terugbetaling plaats tot aan het betaalde bedrag (aanbetaling of totaalbedrag van het verblijf) minus het bedrag van de borg en de reserveringskosten.

In geval van vervroegd vertrek om bovengenoemde redenen worden alleen de bedragen terugbetaald die overeenkomen met de periode van afwezigheid, d.w.z. vanaf de datum van het feitelijke vertrek tot de datum van het oorspronkelijk geplande vertrek.